Vedtægter

1 Foreningens navn og hjemsted.

 • Foreningens navn er Just Dance Studios Holstebro.
 • Foreningen er hjemmehørende i Holstebro kommune.
 • Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.
 • Foreningens signatur er JDSH.

2 Foreningens formål.

 • At give børn, unge og voksne mulighed for virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid igennem dans.
 • Foreningens formål er at virke til gavn for dansesporten.
 • Det er endvidere foreningens formål at fremme alle former for sportsdans.
 • Det er også forenings formål at fremme en sund og aktiv livstil gennem dans blandt deres medlemmer.

 3 Medlemskab af organisationer.

 • Foreningen kan være tilsluttet specialforbundet, Danmarks Sportsdanserforbund under DIF eller andet forbund og vil være undergivet disses love og bestemmelser.
 • Foreningen kan være tilsluttet forskellige interesseorganisationer/-organer for bl.a. at fremme det lokale samarbejde m.v.

4 Optagelse af medlemmer.

 • Gennem skriftlig indmeldelse optager foreningen aktive og passive medlemmer, som støtter foreningens formål.
 • Aktive medlemmer kan repræsentere foreningen ved deltagelse i turneringer/stævner, hvis dette ønskes.
 • I forbindelse med indmeldelse, skal medlemmet orienteres om, hvor man finder foreningens love og vedtægter samt andet relevant materiale.

5 Kontingent

 • Medlemskontingent for både aktive og passive medlemmer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
 • Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

 6 Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer.

 • Udmeldelse skal ske skriftlig pr. e-mail til foreningens e-mail med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det ligger dog helt klart, at foreningen under ingen omstændigheder betaler kontingent tilbage uanset årsag.
 • Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke medlemmet.
 • Et medlem, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan ikke på ny optages som medlem af foreningen og kan heller ikke repræsentere foreningen ved stævner, før medlemmet har betalt sin gæld til foreningen.
 • Et medlem kan ekskluderes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal, forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 • Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 5 døgn før, generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
 • Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love.
 • Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning.

7 Holdnedlæggelse.

 • Ved holdnedlæggelse, tilbydes et tilsvarende hold. Det resterende kontingent tilbagebetales, hvis ikke et tilsvarende hold forefindes.
 • Hvis afvikling af hold umuliggøres på grund af force majeure – f.eks. en pandemi – tilbydes erstatningsundervisning, såfremt det er muligt.

8 Foreningens ledelse.

 • Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maximum 5 medlemmer, inkl. formand, næstformand og kasserer.
 • Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et eller flere udvalg til at varetage specielle interesser indenfor de forskellige grene af dansen. Disse udvalg skal primært medvirke til udvikling og gennemførelse af målsætninger, daglig træning, turneringer, andre aktiviteter, ansættelse af trænere m.v., indenfor eget fagområde. Udvalgsformanden kan være et bestyrelsesmedlem. Uanset hvad, skal resultatet af ethvert udvalgsarbejde til enhver tid godkendes af en bestyrelse jf. bestemmelserne for beslutningshjemmel i vedtægterne.
 • Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

9 Regnskab.

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
 • De enkelte medlemmer af foreningen eller af bestyrelsen, hæfter ikke for foreningen. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. Foreningens overskud/ formue må alene anvendes til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen administreres efter gældende love og retningslinjer.
 • Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog vil bestyrelsesmedlemmerne en gang om året kunne medvirke/deltage i et socialt arrangement, hvor udgiften til det enkelte bestyrelsesmedlem kan beløbe sig til max. 1.000 kr. Dette skal dokumenteres med bilag. Pengene må aldrig udbetales i kontanter. Dog skal bestyrelsen kunne dokumentere en indtægt, der dækker den samlede udgift og som ikke er kontingenter. Udgiften må således ikke dækkes af medlemmernes indbetalinger.

Dette punkt er medtaget for, at skabe interesse omkring bestyrelsesarbejdet og motivere til at rejse kapital til foreningen.

 10 Ordinær generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er ‐ med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 • Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1 kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail eller anden form for oplysningsmedie.
 • Dagsordenen skal være tilgængelig senest 8 dage før generalforsamlingen, dog kun såfremt der er ændringer i dagsordenen i forhold til den i vedtægterne foreskrevne dagsorden.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene skal optages på dagsordenen som selvstændige punkter.
 • Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år.
  • Aktive medlemmer er personer, der har været medlem på et hold i indeværende dansesæson (august – juni).
  • Hvert medlem under 15 år har stemmeret, de repræsenteres med 1 forældre/værge. Medlemmer jf. paragraf 6. pkt. b har ingen stemmeret.
  • Passive medlemmer har ikke stemmeret. Passive medlemmer er personer, der er tilmeldt og har betalt passivt medlemskab samt har været medlem i mindst 3 måneder forud for indkaldelse til generalforsamlingen. Prisen på passivt medlemskab afgøres af bestyrelsen.
 • Stemmeret kan kun udøves gennem personligt fremmøde.
 • Alle har mulighed for at opstille til bestyrelsesposter, dog skal aktive medlemmer være over 15 år for at være valgbar til bestyrelsesposter.

11 Dagsorden

 • Dagsorden på generalforsamlingen er fastsat som følgende:
 • Valg af dirigent.
 • Valg af 2 stemmetællere blandt de fremmødte.
 • Formandens beretning for det forløbne år.
 • Fremlæggelse af regnskab for året til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af handlingsplan og budget.
 • Valg af min. 3 og max. 5 bestyrelsesmedlemmer (1 hhv. 2 medlemmer i lige år og 2 hhv. 3 i ulige år)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, hhv. 1. suppleant og 2. suppleant (hvert år)
 • Valg af 1 revisor (hvert år)

12 Generalforsamlingens ledelse

 • Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 • Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne på konkrete områder er specificeret anderledes.
 • Dirigenten afgør afstemningsform.
 • Såfremt ét stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger i forbindelse med behandling af eksklusioner skal foregå skriftligt.
 • Dirigenten forestår referat fra generalforsamlingen. Dirigenten kan til selve referatoptagelsen under generalforsamlingen lade en anden person udføre notatoptegnelsen.
 • Dirigenten underskriver sammen med formanden referatet og tilsender bestyrelsen referatet senest 8 dage efter generalforsamlingen.

13 Ekstraordinær generalforsamling.

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 2/3 dele af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
 • I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen med det emne, der ønskes behandlet.
 • Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 10, pkt. b.

 14 Konstituering – tegningsret.

 • Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, hvorefter bestyrelsesmøderne styres.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden, næstformanden eller kassereren er til stede.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat.
 • Foreningen tegnes af formanden.
 • Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen som minimum af formanden og kassereren I forening, efter godkendelse af bestyrelsen.
 • Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, godkendes forud af generalforsamlingen.

 15 Revision.

 • Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
 • Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 16 Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

17 Foreningens opløsning.

 • Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 • Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 • Alle indeværende aktiver i foreningen skal gå til et almennyttigt formål i Holstebro kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2011.

Således revideret på Ekstraordinær generalforsamling den 30. okt. 2011

Således revideret på Ekstraordinær generalforsamling den 19. dec. 2011

Således revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2012

Således revideret på generalforsamlingen den 22. februar 2013

Således revideret på generalforsamlingen den 14. marts 2014

Således revideret på generalforsamlingen den 2. marts 2015

Således revideret på generalforsamlingen den 21. marts 2016

Således revideret på generalforsamlingen den 14. marts 2021

Just Dance Studios

Like nobody else

Share This